مقالات و پایان نامه ها

b (1916)

فصل اول – مشخصات عمومي طرح 1- مقدمه:13 1-2- موقعيت و وسعت13 1-3-1- جمع آوري اطلاعات16 1-3-1-1- جمع‌آوري نقشه‌ها و عكسهاي هوايي16 1-3-2- انجام موارد ذيل با استفاده از نقشه توپوگرافي 1:2500016 1-3-2-1- تقسيم بندي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1896)

دانشکده اديان پايان نامه کارشناسي ارشد رشته اديان غيرابراهيمي جايگاه نظام طبقاتي در بين اقوام هندو ايراني با تکيه برمتون ودهيي، اوستايي استاد راهنما: دکتر سيد سعيد رضا منتظري استاد مشاور: دکتر محمد علي رستميان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1897)

دانشكده آموزشهاي الکترونيکي پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي فناوري اطلاعات (مديريت سيستمهاي اطلاعاتي) شناسايي برخط بدافزارها در محيط محاسبات ابري به کوشش محمد باقر نظري استاد راهنما دکتر فرشاد خونجوش دکتر ستار هاشمي اسفند Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1898)

بررسي عوامل موثر بر ميزان اثربخشي استفاده از سيستم آموزش مجازي دانشگاه آزاد فصل اول- کليات تحقيق 1- مقدمه : خيلي از مردم عقيده دارند که آموزش حسابداري زمينه هاي بيشتري را براي تجارت و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1899)

ÏÇäԐÇå ÂÒÇÏ ÇÓáÇãí æÇÍÏ ÑÔÊ ÏÇäÔßÏå Úáæã ßÔÇæÑÒí ÇíÇä äÇãå ÌåÊ ÏÑíÇÝÊ ÏÑÌå ˜ÇÑÔäÇÓí ÇÑÔÏ(MSc)ÏÑ ÑÔÊå Úáæã ÏÇãí- ÑÇíÔ ÊÛÐíå ÏÇã ÚäæÇä ãÞÇíÓå åÇÑ äæÚ Ñíã˜Ó ÊÌÇÑí æíÊÇãíäå æ ãÚÏäí (ÓæÇÏ ˜æå¡ Âãíäå ÓÊÑ¡ ÂæÇí Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1900)

واحد دامغان دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان پايان نامه جهت دريافت دانشنامه کارشناسي ارشد(M.Sc.) توليدات گياهي گرايش توليد محصولات باغباني موضوع: تاثير محلول پاشي به کمک محرک رشد پلي آمين، بور و موليبدن بر عملکرد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1902)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان دانشکد? علوم انساني و حقوق پايان‌نامه براي دريافت درج? كارشناسي ارشد در رشت? حقوق گرايش جزا و جرم شناسي عنوان نقد و بررسي ادله اثبات در حقوق کيفري ايران استاد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1903)

معاونت پژوهش و فناوري به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1904)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده مديريت- گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A) گرايش: “منابع انساني” عنــوان : بررسي سطح بلوغ سرمايه انساني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي Read more…

By 92, ago